Blog - @rFx

|CZT | Aukro | iGoogle | ulozto | xchat |
Gameska | OSS | Díky | Blood | Born to be white
subglobaaal2
subglobal7 | subglobal7 | subglobal7 | subglobal7 | subglobal7 | subglobal7 | subglobal7

Myšlenky (skoro) na papíře

Pomáhat a chránit (s passaty)

002

Začátkem roku policie s velkou slávou nasadila do provozu 16 nových policejních passatů R36. Všude demonstrovala výbavu vozidel a hlavně jejich zrychlení a maximální rychlost. Už se ale tolik podrobně nehovořilo o metodě měření.

Teprve na serveru antiradary.eu se dočteme:

„Vozy jsou vybaveny měřícím a záznamovým systémem, který funguje na principu srovnání rychlosti. Spolujezdec sleduje na monitoru dění před i za vozidlem a v případě, že se kolem mihne rychle jedoucí auto, policejní řidič jen srovná rychlost jízdy. K Zaznamenání přestupku stačí pronásledovat rychle jedoucího řidiče pouhých 100 metrů, což je při rychlosti 160 km/h pouhé 2,25 vteřiny. Policie tedy primárně neměří rychlost sledovanému řidiči, ale pomocí kombinace několika metod rychlost vlastní. Odpadá tedy použití klasického radaru vyzařujícího radiové vlny a tím pádem jsou řidičům bez užitku tzv. antiradary.“

Aby mohla osádka policejního passatu prokázat řidiči měřeného auta překročení nejvyšší dovolené rychlosti, musí po dobu měření jet stejnou rychlostí.

Měření bez použití výstražného světla modré barvy

Podle § 18, odst. (3), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí:

„Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h.“

Výše uvedené ustanovení platí pro všechna motorová vozidla bez výjimky. Ani policejní vozy nesmí jet na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí vyšší než 130 km.h, pokud neužívají zvláštního výstražného světla modré barvy. Měřit v souladu se zákonem tak mohou v tomto případě pouze vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg a případně jiná vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 130 km.h.

004

Měření s použitím výstražného světla modré barvy

Podle § 41, odst. (1), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí:

„Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat:

§ 4písm. c),                                                     § 5 odst. 1 písm. f), g) a h),                             § 6 odst. 5 a 6,
§ 7 odst. 1 písm. b),                                        § 11,                                                               § 12 odst. 1, 2,4, 5 a 6,
§ 13 až 17,                                                     § 18 odst. 2, 3, 4 a 8,                                     § 19 odst. 2 a 3,
§ 20,                                                               § 21 odst. 2, 3 a 4,                                          § 22, 23,
§ 24 odst. 3 a 4,                                             § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5,                                   § 26 odst. 3,
§ 27,                                                               § 28 odst. 2, 3 a 5,                                          § 31,
§ 32 odst. 6,                                                    § 35,                                                               § 36 odst. 1 a 2 a
§ 39 odst. 4 a 5;

je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“

Měří-li řidič policejního passatu řidiče, který překračuje nejvyšší dovolenou rychlost, musí mít v době měření zapnuté zvláštní výstražné světlo modré barvy. V opačném případě porušuje zákon a dopouští se stejného přestupku, jako řidič měřeného vozidla. Pojede-li policejní passat na dálnici rychlostí 130 km.h v době, kdy bude předjížděn řidičem, který jede např. 180 km.h, musí již při akceleraci na rychlost 131 km h mít zapnuté zvláštní výstražné světlo modré barvy. Při tomto postupu však bude úspěšnost policie prokázat řidiči spáchání přestupku limitovat k nule.

 Výstražná světla modré barvy na policejních passatech

Podle § 41, odst. (2), písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí:

„Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu.“

Zvláštním právním předpisem je vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, kde podle § 11, odst. 1 a 3 platí:

„ Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „POLICIE“ žluté barvy na modrém podkladu. Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.“
006008
„Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo 2, lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b)bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace2) a u zaparkovaného vozidla postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.“

a podle § 18, odst. (6):

„Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vozidla, plavidla a letadla policie se zvláštním barevným provedením a označením podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.“

Vzhledem k tomu, že policejní passaty nejsou označeny podle zvláštního právního předpisu, nesmí být vybaveny ani zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.
010012

Navíc

Podle § 24, odst. (5) vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platí:

„Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebonástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.“

 Podle § 24, odst. (7) stejné vyhlášky č. 341/2002 Sb., platí:

„Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.“

Policejní passaty nejsou vybaveny pevně instalovanými a do registru silničních vozidel zapsanými zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo modré barvy, proto nemohou být samostatně vybaveny ani pevně instalovanými doplňkovými svítilnami, které se nacházejí v přední masce.

 Shrnutí

 Aby mohla policie získat důkaz o spáchání přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené rychlosti, musí spáchat úplně stejný přestupek a k tomu ještě přidat přestupek spočívající v neoprávněném užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením.

Podle § 51, odst. (1), zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, platí:

„K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.“

Ve správním řízení nemůže být k důkazu přihlíženo, neboť byl ve vztahu k řidiči měřeného vozidla získán v rozporu se zákonem. Protože se ve skutečnosti nejedná o záznam rychlosti měřeného vozidla, ale o přesný záznam rychlosti policejního passatu získaný z jeho rychloměru, je to regulérní usvědčující důkaz proti řidiči policejního passatu.

Stanovisko ředitele služby dopravní policie Policejního prezidia P ČR k otázkám využívání a oprávněnosti vozidel VW Passat R 36 zařazených na dálničních odděleních Policie České republiky

 Oprávnění vozidel k měření rychlosti jízdy :

Vozidla VW Passat jsou vybavena technickým prostředkem pro měření rychlosti, který je schválen Českým metrologickým institutem a je pravidelně ověřován a kalibrován k účelu měření rychlosti. Systém pracuje na principu srovnání rychlosti. Měření je prováděno automaticky na nastaveném délkovém úseku. Jde o zařízení, které svým principem odpovídá zařízení, které je u Policie ČR využíváno již od poloviny devadesátých let. Uvedený způsob měření rychlosti je tedy v rámci ČR schválen a odpovídá platné legislativě. Obdobný způsob měření je využíván např. v Rakousku, Německu, Slovensku.

Překračování rychlosti při měření tzn. jízda za vozidlem nebo dojíždění vozidla, které nejede předepsanou rychlostí :

Ze strany pisatele jde o chybný výklad zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dochází zde k zaměňování ustanovení § 18 odst. 9 „Rychlost jízdy“ a § 41 „ Jízda vozidel s právem přednostní jízdy“.

Pro plnění úkolů policie, mezi které patří i dohled nad silničním provozem, odhalování a řešení přestupků v rámci dohledu, se na tato vozidla vztahuje výjimka dle ustanovení § 18 odst. 9. (text ustanovení pod textem) tzn. jízda vyšší než stanovenou rychlostí, a to bez použití výstražného světla modré barvy.

Nařízení MV č. 80/2001, na které ustanovení nepřímo odkazuje) uvádí : Ustanovení § 18 odst. 3,4 a 8 zákona č. 361/2000Sb. Neplatí pro řidiče vozidel Policejního prezidia ČR, útvarů Policie ČR s působností na celém území ČR a útvarů s územně vymezenou působností, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem. Zvláštním právním předpisem je nyní platný zákon č. 273/2008 Sb., o policie ČR.

Ustanovení § 41 je speciálním ustanovení pro vozidla všechna vozidla s právem přednostní jízdy - vozidla využívající modré výstražně světlo (PČR, HZS, Zdravotní služba a další) a jsou zde zakotveny výjimky, které se na tato vozidla vztahují. Tedy výjimky v době kdy je využíváno toto výstražné zařízení.

Z uvedeného vyplývá, že pro měření rychlosti je využívána výjimka dle § 18 odst. 9., protože není využíváno výstražné zařízení. V případě, že řidič policejního vozidla výstražné zařízení využije, aplikuje se potom ustanovení § 41 odst. 1..

§18 zákona č. 361/2000 Sb.

Rychlost jízdy

(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

(2) Řidič nesmí

a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h -1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h -1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h -1.

(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h -1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h -1.

(5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, 2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

(6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit.

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h -1.

(8) Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h -1.

(9) Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 neplatí pro řidiče zpravodajských služeb 15) a stanovených útvarů policie a stanovených útvarů celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, 16) je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

Označení vozidel nápisy policie :

Upravuje vyhláška MV č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, která ve svém ustanovení § 11 říká :

(1) Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „POLICIE“ žluté barvy na modrém podkladu. Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.

(2) Zvláštní barevné provedení a označení motocyklu a sněžného skútru je provedeno kombinací stříbrné a modré barvy se žlutými prvky a označením nápisem „POLICIE“ a symbolem policie podle konstrukce daného typu motocyklu nebo sněžného skútru.

(3) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo 2, lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace 2) a u zaparkovaného vozidla postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel policie a označení služebních vozidel policie podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Na vozidla VW Passat R 36 se tedy vztahuje ustanovení odst. 3., ze kterého vyplývá, že tato vozidla označit lze, nikoliv že označena být musí. Využití tohoto ustanovení se celkově aplikuje na potřeby a případy, kdy je z hlediska potřeby výkonu služby vhodné aby vozidla byla označena a tímto způsobem i zviditelněna.

Používání modrých světel tzv. typ predátor :

Zmiňované zařízení bylo zamontováno dodavatelem vozidla na základě výjimky a schválení příslušným odborem ministerstva dopravy. Rovněž zde plně v souladu s legislativou. Vozidla jsou vybaveny pevně instalovanými světelnými zařízeními vyzařující modrou barvu včetně výstražného zařízení vydávající zvukové znamení.

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že je možné mít vozidlo vybaveno výstražným a zvukovým zařízením, aniž bylo označeno dle vyhl. MV č. 460/2008.

Zastavování vozidel:

Může dojít k situaci, kdy hlídka Policie ČR provádějící výkon služby v civilním vozidle VW Passat, bude provádět měření a zastavení vozidla, aniž by vůbec použila výstražné světelné i zvukové zařízení.

Způsob zastavování vozidel je upraven v § 79 odst. 2. zákona č. 361/2000 Sb. Zde je jako jeden ze způsobů zastavování vozidel využití nápisu „STOP“ doplněný nápisem „Policie“, přičemž vozidlo může být zastavováno zepředu nebo zezadu, a to dle konkrétní situace. Vozidla jsou vybavena světelnými nápisy jak v přední části v části zadní vozidla a zákon nestanoví povinnost při zastavování použít světelného výstražného zařízení.

Registrační značky vozidel VW Passat R36:

K seznamu registračních značek a barevných provedení vozidel VW Passat mohu sdělit pouze to, že není uvažováno o jejich výměně a z pohledu využívání vozidel je tento seznam pro řešení dohledu nad silničním provozem bezpředmětný. Nepředpokládám, že by řidič jedoucí po dálnici podle seznamu těchto vozidel kontroloval registrační značku každého vozidla a ověřoval tak, zda nejde o vozidlo policie.

Závěrem mohu jen konstatovat, že materiál, který je šířen je zavádějící a vyplývá z neznalosti zákonných předpisů a ten, kdo dodržuje pravidla silničního provozu určitě tyto věci neřeší, protože nemá důvod.

plk.Ing. Leoš Tržil

ředitel ŘSDP PP ČR

 

Pomáhat a chránit (před passaty)

pro všechny slušné řidiče zpracoval © 2009 rFx (kontakt)

Neobsazeno | Neobsazeno | root | Kontakt | ©2010 rFx

TOPlist